Hmoob Los Ncig Toj Tuag Tshaib Dawm Tuag NoHmoob Keeb Kwm


       Toj Tuag Tshaib, Dawm Tuag No. Toj Kab Ntsig Dawm Kab No. Lo lus no yog ib los lus ua txhua tus Hmoob puav leej paub. No yog ib qhov keev kwm txog ntawm Hmoob. No yog ib qhov keeb kwm uas tsawg tiam los peb Hmoob tseem niaj hnub nco txog. Thaum peb ib pas nqus tsis tuaj ces txhua tus yuav tau rov los rau lub dawm no thiaj dhau mus rau dej liab dej ntsuab thiab mus rau Suav Teb.

Dawm tuag tshaib tuag no

       Thaum ub peb Hmoob poob teb poob chaw rau Suav teb peb thiaj tau khiav los mus hla Nyablaj teb. Los hla tus Dej Liab Dej Ntsuab los mus rau Toj Tuag Tshaib, Dawm Tuag No, thiab hla mus rau Moos Laim, mus rau Moos Theeb, mus rau Laos Tsuas, mus rau Thaib, mus rau Mekas thiab hla mus rau ntau lub teb chaws.

       Nim no peb cov Hmoob tseem tshuav cov uas nyob tom qab, tseem tshuav Hmoob coob nyob rau cov tebchaws no. Nim no tus Dej Liab Dej Ntsuab nyob kiag ntawm lub nroog Lào Cai, tus dej phua kiag hauv plawv nroog, thiab qhov tus Dej Liab thiab tus Dej Ntsuab los sib tshuam nyob kiag hauv no. Ntawm no ib sab yog Suav thiab ib Sab yog Nyablaj. Hos lub Toj Tuag Tshaib Dawm Tuag No, Toj Kab Ntsig Dawm Kab No ho nyob kiag ntawm lub dawm uas ntxee kiag Suab Puam (SAPA) thiab Moos Laim (Lai Châu). Mus ntawm Dej Liab Dej Ntsuab rau Toj Tuag Tshaib Dawm Tuag No yog kwv lam 60km.

Ntawm dej liab dej ntsuab sib tshuam

         Lub 30 no yog lub 1 hlis 25 xyoo 2012 peb muaj ib tsev neg Hnoob nyob tebchaws Mekas ib tus hu Peter Lor tau los saib lub dawm no. Thaum lawv los txog lawv kuj xav tsis thoob li. Kuj zoo siab tias los txog lawm, tsis xav tias yuav los txog, vim tsuag hnov luag tej laus ib txwm piav, thiab xav tias ntshe yuav yog thaum yus tuag thiaj tau los, tiam sis hnub no tau los txog lawm tiag tiag.


       Ib tsoom Hmoob yog leej twg xav paub yeej meem los, kav tsij los saib ua ntej thaum yus yuav dhau lub ntiaj teb no. Paub ua ntej tias tej no nws zoo li cas tiag tiag. Yog ib tus Hmoob lawm tsim nyob peb rov los saib peb tej poj koob yawg koob tej hneev taw.

Tus sau: Tswv Yim Xyooj muab los ntawm HMONGTOURS

Hmoob Mekas Los Ncig Halong Bay

Peter Lor los mus ncig Halong BayNcig Saib Hanoi

Nom Huas Thoj thiab Neej Yig Lauj nyob tim teb chaws Mekas hais txog kev ncig Ha Noi City


Mus ncig Halong Bay

Nom Huas Thoj thiab Neej Yig Lauj nyob tim teb chaws Mekas hais txog kev ncig Halong Bay


Hmoob Vietnam Tour

      Lus txais tos thiab tshaj tawm
 
       Nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa txhua tus. Hmoob Kev Ncig Tebchaws zoo siab txais tos peb ib tsoom Hmoob thiab lwm yam tib neeg los ncig peb tebchaws Nyablaj teb.

        Peb muaj kev yuav coj nej mus ncig cov chaw ua si uas zoo nkauj tshaj ntawm peb teb chaws no. Peb teb chaws Vietnam no muaj cov chaw ncig ua si li: Sapa, Bac Ha nyob rau Lao Cai. Ha Long Bay nyob Quang Ninh. Moc Chau, May Chau nyob rau Son La. Ho Tay, Ho Guong, Van Mieu Quoc Tu Gian, Bao Tan Doc Toc thiab Ho Bay Mau nyob rau Ha Noi. Yav qab teb muaj Hoi An, Hue, Quan Nam, Mui Ne, Nha Trang, Vung Tau, Phan Thiet, Dat Lat, Sai Gon thiab Dong Ban Song Cuu Long. Cov chaw no puav leej yog cov chaw uas nrov nrov xwb, yog leej twg tau mus lawm yuav nco mus li xwb. Zoo siab txais tos sawvdaws los mus ncig.

       Peb kev txais thiab tu qhua
        Kev txais tos sawvdaws yog kev lom zem rau peb. Peb yuav txais tos thiab tu sawvdaws kom zoo li zoo tau. Peb muaj neeg yuav tos nej tom chaw nres tsheb los yog tshav dav hlau, peb yuav pab nej nrhiav Hotel raws nej nyiam, yuav nrhiav tau yam zoo tshaj thiab tus nqi kom haum tshaj ua ntej yog nej xav tau.

        Muaj kev pab qhia tias thaum taug kev mus ncig yam dabtsi tsim nyob ua thiab yam dabtsi tsis tsim nyog. Yam twg txhaum txoj cai thiab tsis txhaum. Qhia txog tej kev yuav khoom nyob teb chaws no, thiab coj nej mus noj tej zaub mov nej xav noj.

     Yam tshwj xeeb ntawm peb
       Peb muaj qhov piav txog Hmoob keebkwm khiav Suav teb los rau Nyablaj teb no, thiaj khiav mus rau Laos teb thiab ntxee mus Thaib. Hais txog “peb Pojkoob Yawgkoob los tuag ntshaib tuag nqhis tuag no rau Toj 'Tuag No Dawm Tuag Tshaib'“ thiab niaj hnub nim no peb cov Hmoo tseem niaj hnub taw kev qhuab ke mus rau “Toj Tuag No Dawm Tuag Tshaib“. Dhau li ntawd peb muaj kev uas yuav mus saib cov Qub Nom Hmoob tej qub vaj qub tse uas thaum ub lawv tau nyob, thiab nim no Tseem Hwv Nyablaj tau muab ua chaw rau neeg ncig teb chaws tuaj saib. No yog yam tshwj xeeb ntawm peb.

     Peb lub zeem muag yav tom ntej
      Yuav dhau mus ua lub tuam txhab tu qhua zoo tshaj. Yog lub Tuam Txhab muaj yam zoo tshaj, tu zoo tshaj tiamsis tus nqi yuav pheej yig tshaj. Muaj kev luv nqi rau cov tibneeg uas mus ntau zaug. Muaj luv nqi rau cov Hmoob thiab tseem muaj ntau yam luv nqi ntxiv, tsis tas li ntawd yuav muaj khoom plig pub rau cov qhua uas mus ntawm peb lub tuam txhab no thiab. Hom phiaj ncav kom cuag ib tsoom neeg thoob ntiajteb tshwj xeeb yog Hmoob.

       Peb kev pab yus neeg
        Txais hluas Hmoob uas paub lwm yam lus los ua hauj lwm coj neeg ncig tebchaws. Peb tus neeg Hmoob yog cov paub ntau hom lus tshwj xeeb yog Hmoob, vim li no thiaj yuav pab tau peb tsoom Hmoob, peb txais tshwj xeeb cov txom nyem. Dhau li ntawd nrhiav kev kawm kom lawv txawj lus lwm yam ntau. Pab nrhiav hauj lwm rau tej me nyuam ntsuag.

       Thov kev pab ntawm sawvdaws
        Thov ib tsoom sawvdaws yog hais tias nej pom peb muaj tej yam tsis haum nej siab thov pab qhia kom peb paub kho. Yog hais tias muaj yam dabtsi tu ncua thov pab qhia thiab. Yog hais tias nej muaj tswv yim dabtsi pab qhia peb, kom peb thiaj yuav muaj qhov tu tau sawv daws zoo tshaj tshwj xeeb yog peb Hmoob. Muaj lus ua tsaug ntau.

Peb chaw xa ntawv thiab txais nej li xov
        Tus thawjcoj: Tswv Yim Xyooj
         Cov txais ntawv: Pao Xiong, Yaus Thas Thoj & Ntxoov Fwj Muas
        Chaw txais ntaub ntawv: Leb 5/29, to 42, ngo 123 Xuan Thuy, phuong Dich         Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam
        Xov tooj: Mr. Pao Xiong (+84) 979 655 751

                              Mr. Yaus Thas Thoj (+84)982 958 645
                       Mr. Ntxoov Fwj Muas (+84) 168 441 5540 
        Email: hmoobtour@gmail.com & chutinh09@zing.vn


Cov video hais txog kev ncig tebchaws Vietnam